Το αειφόρο σχολείο!

Το αειφόρο σχολείο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα σχολεία. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι το μέλλον του σχολείου συνολικά. Είναι ένα αύταρκες, αυτοκατευθυνόμενο, βαθιά φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο λειτουργεί δημοκρατικά και μπορεί να προσφέρει:

 • Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων)
 • Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού (εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων)
 • Μείωση της κατανάλωσης νερού (εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων)
 • Βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμού μάθησης
 • Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης  μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων.
 • Βελτίωση του επιπέδου των εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής συνεργασίας και επιμόρφωσης.
 • Ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείς της κοινωνίας
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα σχολεία σχετικά με την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.
 • Βελτίωση της λειτουργικότητας των σχολικών κτηρίων μέσω αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία και της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.
 • Σημαντικότατη βελτίωση της εικόνας και της αυτοεικόνας των ελληνικών σχολείων
 • Συμβολή των σχολείων στην επίτευξη του εθνικού στόχου, της πράσινης ανάπτυξης.
 • «Παραγωγή» ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών.

Για τη δημιουργία και φυσικά τη σωστή λειτουργία ενός αειφόρου σχολείου θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι όσοι εμπλέκονται μ΄ αυτό.

Μέσα από τους στόχους επιδιώκεται η ολοκληρωμένη θεώρηση περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας η οποία πέρα από τη γνώση δίνει έμφαση στη δράση και στη συμμετοχή.

Μαθητές/τριες

 • Να κατανοούν από πού πηγάζουν οι περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και οι αξίες, καθώς επίσης και να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται και τα συμφέροντα που στηρίζουν.
 • Να αντιλαμβάνονται τις δομικές και ιδεολογικές δυνάμεις που επηρεάζουν και περιορίζουν την ποιότητα  της ζωής τους και να αναζητούν δημοκρατικές εναλλακτικές διεξόδους.
 • Να είναι σε θέση αφενός να παρακολουθούν κριτικά και να κατανοούν το δημόσιο διάλογο σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την αειφορία αφετέρου να συμμετάσχουν και να διαμορφώνουν το διάλογο αυτό.
 • Να μάθουν πώς να δρουν δημοκρατικά για να φτιάξουν μια νέα περιβαλλοντική έμφυλη και κοινωνική τάξη πραγμάτων.
 • Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ποιότητα του σχολείου τους και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα, και να αποκτήσουν την πεποίθηση και τις ικανότητες ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου.
 • Να διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία ως ενημερωμένοι/ες, κριτικοί και ενεργοί πολίτες, να αγωνίζονται συλλογικά για την κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη και να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της αειφορίας.
 • Να αναπτύξουν το συναίσθημα του ανήκειν στο τεράστιο δίκτυο των αλληλεπιδράσεων που συγκροτούν το περιβάλλον και συνακόλουθα να καλλιεργήσουν αυτονομία και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ως δημιουργοί και συντελεστές του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Ειδικότερα

 • Να διερευνούν και να αποτιμούν κριτικά τα συμπτώματα, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τις εναλλακτικές λύσεις των υπό διερεύνηση ζητημάτων.
 • Να προσεγγίζουν τα ζητήματα του σχολείου, του περιβάλλοντος και της αειφορίας με τρόπο ολιστικό, συστημικό και διεπιστημονικό.
 • Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά τους θεσμούς και τους μηχανισμούς της δημόσιας ζωής καθώς και τις πολιτικές ιδεολογίες και τα συστήματα όσον αφορά στις διεθνείς, εθνικές και τοπικές πολιτικές σε σχέση με την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την αειφορία.
 • Να διερευνούν και να αποτιμούν κριτικά τις οικονομικές και πολιτικές επιλογές και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις τόσο σε διεθνή, περιφερειακή, εθνική και τοπική κλίμακα όσο και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και το σχολείο.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες για αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, κριτική ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, επικοινωνία και εκμετάλλευση πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας.
 • Να μάθουν να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων, να συζητούν, να αναπτύσσουν
 • επιχειρήματα, να υποστηρίζουν τις απόψεις τους, να διαπραγματεύονται.
 • Να διερευνούν και να διασαφηνίζουν τις αξίες που στηρίζουν πεποιθήσεις και τις επιλογές που διαπλέκονται στα ζητήματα της αειφορίας.
 • Να αναλύουν και να διασαφηνίζουν τόσο τις κοινά παραδεκτές κοινωνικές αξίες και στερεότυπα όσο και τις προσωπικές αξίες, τις δικές τους και των άλλων.
 • Να αναπτύξουν τις αξίες της αειφορίας (αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, αυτονομία, υπευθυνότητα, κλπ).
 • Να καταστούν ικανοί και ικανές να αντιλαμβάνονται ότι οι κοινωνικές ανισότητες μεταξύ φύλων, κοινωνικών ομάδων, λαών, εθνών, θρησκειών είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ίδιας της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος και της μη- υιοθέτησης μοντέλων αειφορίας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν δράση τόσο στη μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο όσο και στην κοινότητα με στόχο την επίτευξη της αειφορίας.
 • Να αποκτήσουν ικανότητες λήψης απόφασης, σχεδιασμού δράσης και υλοποίησή τους.
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν και να επεξεργάζονται οράματα και σενάρια για το μέλλον, διερευνώντας τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και διαμορφώνοντας τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής.
 • Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με τη βελτίωση του σχολείου τους και τη διαμόρφωσή του σε αειφόρο.
 • Να αναπτύξουν την ιδιότητα του πολίτη καθώς και τη θέληση και τη δέσμευση για ατομική και συλλογική δημοκρατική κοινωνική δράση.
 • Να αναπτύξουν κριτικά θετική στάση ως προς τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή και εμπειρία στις δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες.

Εκπαιδευτικοί

 • Να αντιληφθούν ότι η σύνθετη φύση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί την αναδιοργάνωση της μαθησιακής πορείας και την υιοθέτηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων βασισμένων στην ενεργή, συνεργατική και βιωματική μάθηση.
 • Να αξιοποιούν τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών, να λαμβάνουν υπόψη τις μαθησιακές τους επιθυμίες, τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε μαθητή αλλά και της ομάδας που συγκροτούν.
 • Να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα που θα επιτρέψουν την αυτονομία και τη χειραφέτηση των μαθητών/τριών τους.
 • Να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τα βασικά μοντέλα συνεργασίας των μαθητών: Μέθοδος της ομαδικής επίδοσης, Συνεργατική Συναρμολόγηση, Ομαδική αντιπαράθεση, Ομαδική έρευνα και Learning Together. Αναμφίβολα, οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται τόσο από μικρά όσο και από μεγαλύτερα παιδιά, είτε αυτό αφορά την ηλικία, είτε το γνωστικό τους επίπεδο. Έτσι, επιτυγχάνεται η κοινωνική μάθηση, η γνωστική ανάπτυξη, αναπτύσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες και φυσικά προσδίδονται και θεραπευτικά οφέλη.
 • Να συνειδητοποιήσουν την αλλαγή του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες προσωπικές αλλαγές.
 • Να ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να τους δίνουν τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής και διαπραγμάτευσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο σχετικά με τις συνθήκες και διαδικασίες μάθησης όσο και με δράσεις στο σχολείο και την κοινότητα, βοηθώντας τους έτσι να αποκτήσουν εμπειρία στις δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες.
 • Να αντιληφθούν ότι η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε πραγματικά ζητήματα και δράσεις έχει κυρίως εκπαιδευτική αξία και δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τρόπος για να λυθούν πραγματικά προβλήματα.
 • Να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και τη θέληση προκειμένου να συμμετέχουν σε σχεδιασμούς και δράσεις βελτίωσης του σχολείου με στόχο την αλλαγή της κουλτούρας του και την εξέλιξή του σε αειφόρο.
 • Να αναπτύσσουν συνεργασίες και δίκτυα με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς προκειμένου να διαμορφώσουν κοινότητες μάθησης και κοινότητες πρακτικής.
 • Να διεκδικούν την προσωπική τους αυτονομία και χειραφέτηση στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου.
 • Να επιδιώκουν την διεξαγωγή, αυθεντικών συζητήσεων. Δηλαδή να επιθυμούν την ενεργητική συμμετοχή και των δύο ή περισσότερων πλευρών που συμμετέχουν στη συζήτηση .

Αναμφίβολα, ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός. Θα πρέπει να συνειδητοποιεί τις προσωπικές του θεωρίες και να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές καταστάσεις που τον απασχολούν. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στις προσωπικές θεωρίες και τις πρακτικές του και τέλος να στηρίζει εναλλακτικές λύσεις, επιλέγοντας από ένα πλέγμα πιθανοτήτων.

Σχολείο

 • Να αποτελέσει ζωντανό, δυναμικό και εξελισσόμενο οργανισμό μάθησης μέσα στον   οποίο μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και να εξοικειωθούν με δημιουργικές, ευέλικτες, αλληλεπιδραστικές, βιωματικές και συμμετοχικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διαδικασίες μάθησης.
 • Να απαλλαγεί από τις ιεραρχικές δομές εξουσίας και να μεταλλάξει τις σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, διοίκηση κλπ προς κατευθύνσεις πιο δημοκρατικές και συνεργατικές.
 • Να καταστεί χώρος συνεύρεσης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης όλων των παραγόντων του σχολείου αλλά και φορέων πέρα από αυτό, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου και την εξέλιξή του σε αειφόρο.
 • Να αποτελέσει δημοκρατικό πεδίο ανασχηματισμού της κοινωνίας, όπου όλοι οι μετέχοντες ασκούνται στη δημοκρατία και τη συμμετοχή και εμπλέκονται σε διαφορετικά επίπεδα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να καταστεί χώρος ανάπτυξης ιδεών, εκπαιδευτικών καινοτομιών και παραγωγής εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Να καταστεί χώρος χειραφέτησης και ενδυνάμωσης.
 • Να αναπτύξει λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις με την κοινότητα.
 • Να δημιουργήσει μαθησιακές εμπειρίες ενδιαφέρουσες και σημαντικές για τους μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργεί.
 • Να λειτουργήσει ως φορέας κοινωνικής αλλαγής για τη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης, ανθρώπινης και αειφόρου κοινωνίας.

Να καταστεί παράδειγμα περιβαλλοντικής διαχείρισης πόρων αλλά και πεδίο μαθησιακό για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατήρηση των αλλαγών που θα επιτευχθούν.

Advertisements

Δημοσιεύθηκε από

nancybaxevanou

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Σέρρες. Σπούδασα στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παράλληλα με τις σπουδές μου αλλά και μετά την απόκτηση του πτυχίου μου , ασχολήθηκα με τον κώδικα Braille και την Ελληνική Νοηματική γλώσσα. Εργάστηκα εθελοντικά στον Σύλλογο γονέων, φίλων και κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό ''Ηλιαχτίδα''. Η αγάπη μου για τα παιδιά με οδήγησε στην δημιουργία αυτού του blog. Ελπίζω να σας αρέσει ..

4 σκέψεις σχετικά με το “Το αειφόρο σχολείο!”

 1. Ακούγεται εξαιρετικό αλλά και… εξωπραγματικό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως παύουμε να ελπίζουμε σε ένα αειφόρο σχολείο, σε μια διαφορετική και πιο ποιοτική εκπαίδευση, ή μάλλον παιδεία, που θα καλλιεργεί στα παιδιά βασικές αξίες και σεβασμό για τη ζωή και τον πλανήτη μας.

  Καλημέρα
  Ελένη
  https://myfortysomethingworld.wordpress.com/

  Αρέσει σε 1 άτομο

  1. Είναι όντως εξαιρετικό Ελένη! Αν και είναι δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα, έχουν γίνει αρκετά καλές προσπάθειες από αρκετά σχολεία. Δυστυχώς το κράτος μας δεν παρέχει καμία στήριξη και το αειφόρο σχολείο δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις πτυχές του. Ας ελπίσουμε πως οι προσπάθειες αυτές δεν θα σταματήσουν και πως πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι με όραμα.

   Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s